Рати Саксена | Rati Saxena

ratti

Д-р Рати Саксена  е поетеса, преводач и редактор, продължава по страст да се счита студент по култура, история, антична литература и философия. Така душата й се лута в  различни посоки. Като студент и магистър по ведически изследвания с отличия, с докторантура по Атхарваведа, тя работи усърдно в изследването на древната индийска литература. В тази насока нейната работа благодарение на стипендията „Индира Ганди“ –  „Семето на ума – нов подход към Атхарваведа“, се опира на много статии в различни списания. Тя има пет стихосбирки на хинди и четири на английски (преведени или пренаписани). Превела е петнадесет книги предимно от малаялам на хинди и пет книги с поезия (международни поети) – от английски на хинди. Като заклет пътешественик, тя има и два пътеписа. Тя е автор и на мемоара Всичко е минало време за поетичното пътешествие на Айяпа Паникър и на критическа книга за поезията на Баламанияма.

Най-новата й важна книга е – Юмрук, който се отваря, поетична терапия от далечното минало до настоящето и бъдещето, която обговаря поезията като терапия.

Поезията й е преведена и публикувана в книги на много езици като италиански, ирландски, виетнамски, испански, естонски, сръбски, английски, турски, узбекски. Участвала е в повече от 35 поетични фестивала. Била е на три резиденции в Германия и Китай.

Член на редакционния съвет на многоезичното списание WürZarT. Тя е член и на международен научен съвет на www.squilibri.it.  Нейно стихотворение е част от космическата мисия на Джакса, Япония, заедно с още 24 творби.

Тя не е сред големите колекционери на награди, но е носител на няколко – Стипендия от Националния център за изкуства „Индира Ганди“ през 2004-5, награда на Академия Сахития за превод – 2000, награда на Държавната банка на Траванкор за поезия – 2001, литературна награда на Наджи Нааман за цялостен принос – 2016 г., награда за превод на DJS за китайска поезия (DJS е абревиатура на китайски за (Emily) Dickinson, американската поетеса) – 2018, наградата на Раджастан Патрика за най-добро стихотворение (2020).

Адрес – K.P.9 / 624, Vaijayant, Chettikunnu, Medical College P.O. Trivandrum-695011, Индия

Имейл Id- saxena.rati@gmail.com, мобилен + 91 9497011105, +918943790778

 

Превод – Антония Баева

Dr. Rati Saxena is a poet, translator, and editor by accident, she is a student of culture, history and ancient literature, and philosophy by passion. Thus her soul is wandering in these different directions. Being the student of Vedic studies in honors and Masters, having done PhD on subject related to Atharvaveda, she has worked more in restudy of ancient literature. In this direction, her work under Indira Gandhi Fellowship is – The seed of mind – A fresh approach to Atharvaveda study along many articles for journals. She has five collections of poetry in Hindi and four in English (translated or rewritten). She has translated fifteen books mostly from Malayalam to Hindi, and five poetry books (International poets) from English to Hindi. Being a natural traveler, she has two travelogues in her credit. She has also written a memoire – Everything is past tense about Ayyappa Paniker’s poetic journey and one book of criticism on Balamanyaama’s poetry.

Her recent important work is – A fist which opens, a poetry therapy from distant past to present future, which talks about poetry as therapy.

Her poetry is translated and published in a book form in to many internationals languages like Italian, Irish, Vietnamese, Spanish, Estonian, Serbian, English and Turkey, Uzbekistanis languages by international poets. She has been invited to more than 35 poetry festivals. She has been in three residencies in Germany and China.

Member of the journal’s editorial board Multilingual Journal of Literature and Opto-Art “WürZarT,”. She is member of an international scientific board, experience in musical and literary fields (www.squilibri.it). Her poem was also part of space mission by Jaxa, Japan, along with 24 other poems

She is not big award catcher, still a few came to her automatically – Fellowship by Indira Gandhi National Centre for Arts in 2004-5, Sahitya Akademi Award for Translation – 2000 ,State Bank of Travancore Award for poetry – 2001, Naji Naaman’s Literary Prizes (International) for complete work – 2016 , DJS Translation award for Chinese poetry (DJS is the acronym in Chinese for (Emily) Dickinson, the American woman poet.) 2018, Rajasthan Patrika’s prize for best single poem (2020).

Address- K.P.9/624, Vaijayant, Chettikunnu, Medical College P.O. Trivandrum-695011, India

Email Id- saxena.rati@gmail.com , mobile+91 9497011105 , +918943790778

ВИДЕО / VIDEO

rati1
Пускане на видеото
rati2
Пускане на видеото

Западният вятър и майките въздишат

Когато западният вятър задуха

тананикането на майките започва да вали

после го захвърля рязко

върху пустинния пясък

задушливият дъх на затворени стаи

изчезва малко по малко

 

Майка ми имаше специална връзка с вятъра

вятърът от нейното ветрило

й говореше.

 

По време на летните жеги

когато вятърът изсъхва върху устните

майка ми обичаше да чака

вятъра и неговата влага

която идва откъм нейната земя

след среща с езерата й

носеше влага, побрана в сълза

 

Вятърът не влиза в затворената къща

трябва да го срещна под дървото

където той пристига

с влага от морето

 

Вятърът на морето е солен

залепва по устните ми

в очакване на целувки

които да изпият

солта по устните

 

Спомням си солта по пясъка

Който прилича на вятъра

 

Дали по морето

Или по пясъка

Единствено вятърът пише

Историята на любовта

 

Превод от английски – Антон Баев

The Western wind and mothers sighs

As the western wind starts blowing

The humming of mothers begins raining

Then puts it off abruptly

On the desert sand

The suffocation of closed rooms

Disappears little by little

Mother had a special relation with wind

The wind from her hand fan

Use to to talk to her

At the time of summer heat

When wind get dried upon her lips

Mother used to wait

For the wind, and its wetness

Which came from her land

After having meet with her ponds

Use to bring wetness of a drop of tear

Wind does not come to my close house

I have to go to meet him

Under the tree, where she comes

With a wetness of the Sea

The wind of Sea is salty

Which stick on my lips

Waiting for some kisses

Which can suck salt from lips

I recollect the salt in the sand

Who has a comparative with wind

Whether the Sea,

Or the sand

The only Wind scribes

The story of love

पछुआ हवा, और मां का निश्वास

जब भी पछुआ हवा चलने लगती

माँ की गुगुनाहट बरसने लगती

और बुझ जातीं झपाक से रेत पर

बन्द कमरे की घुटन

बून्द बून्द करके बिला जाती

 

हवा का मां से कोई खास रिश्ता था

हवा उसके हाथ के पंखे से निकल,

उससे बातियाती थी

 

खास तौर से जब

तपतपाती गर्मी में

हौंठ पर पपड़ी जम जाती

माँ इंतजार करती

हवा का में उस नमीं का ,

जो उसकी अपनी जमीन से उठ कर

उसके ताल से हिल मिल कर

एक आँसू  नमी ले आ आती थी

 

 

हवा मेरे बन्द घर में नहीं आ पाती,

जाना होता है उससे मिलने

किसी पेड़ के नीचे

जहां वह चली आती है

समन्दर की नमी लिए

 

समन्दर की हवा में नमक होता है

जो मेरे होंठो पर जम जाता है

इंतजार करते हुए उस चुम्बन का

जो मेरे नमक को सोख ले

 

मै याद करती हूँ, रेत के घुले नमक का

जिसका हवा से नजदीक का नाता है

 

सागर हो या रेगिस्तान

हवा ही उन पर इबारत लिखती है

Ишиас

От окото ми

До основата на тялото

Клонът е опънат отляво.

От него пониква огнено цвете

Обладано от маски – червени и жълти.

 

Маски – преструвки на безброй

полусбъднати копнежи.

Огненото цвете се изпълва с бавно темпо

В песен, изливаща се от болното ми тяло

Която звъни на петата нота и прелива

Ниско – в тътнежа на изоставена река.

 

Дрямката ми се отнася в далечни сънища

Чужди дори на неосъзнаваните ми царства.

 

Пробуждането ми държи в ръката си

Огненото цвете в кърваво-червени сенки

Ишиасът ми ме е прострял върху скала

Където седя сама със себе си

Вътрешното ми лице се сблъсква с външното.

И все пак сватбата им предстои

 

Превод от английски – Антон Баев

Sciatica

Transpiring from the eye

At the core of my body

The branch extends through the left.

In it sprouts a fire flower

Possessed with masks yellow and red.

Masks that are pretences

To my half-met longings, countless.

The fire flower bulges out at a sickened pace,

In the song down pouring from my body–ache.

Which from ringing in the fifth note, traverses

lower, into the humming of a forlorn river.

My slumber drifts in remote dreams

that are alien even to my unconscious realms

My awakening keeps in its hand

The fire flower in shades of burning red

Sciatica tosses me upon a cliff

Where I sit with my self

The inner face confronts the outer one.

Yet, the wedding remains to happen

साइटिका

मेरी देह के  केंद्र के

अक्ष से निकल बाई ओर चलती

टहनी में फूटता है एक  अग्नि पुष्प

लाल पीले मुखौटों से लैस

 

जिन मुखौटों के पीछे  छिपी हैं

मेरी तमाम   अधखिली आकांक्षाएं,

अग्नि पुष्प  धीरे-धीरे  खिलता है

देह दर्द के संगीत में

जो कभी पंचम स्वर में बजता है

तो कभी रिषभ में घुनघुनाता है

 

मेरी  नीन्द उन अनजाने  सपनो में मंडराती  है

जो नीन्द मे भी  बेहद  पराए लगते हैं

 

मेरी जाग हाथ  में चटख लाल

अग्नि  पुष्प  थामे रहतीहै

साइटिका मुझे  उस  टीले पर ला  पटकती है

जहां मै लगातार सिर्फ  अपने  सामने  रहती हूं

और अपने से नही मिल  पाती हूं

Мързелив следобед в офиса на дипломирания експерт-счетоводител

Дебелата котка сграбчва едно котенце

Върху книгата с кожена подвързия

 

Някои числа надничат под подвързията

Скочете на свобода, смейте се и танцувайте

 

Котката отваря очи с безразличие

Стомахът й има твърде много за смилане

 

Гледайки в тях от мястото, където съм

Си представям числата в стомаха на котката

Печалбите и загубите

 

Не бих се върнала в този офис

 

Превод от английски – Антон Баев

A Yawny Afternoon at the Chartered Accountant's Office

As the fat cat grabs a catnap

On a leather-bound ledger’s back

 

Some numbers peek from under the binding

Leap out to freedom prancing and dancing

 

The cat’s eyes open with zero interest

And shut the gut has too much to digest

 

Staring at these from where I’m at

I imagine the numbers inside the cat

In the stomach the gains the losses

 

I ain’t coming back to this office

 

Translated from the Hindi by Philip Nikolayev

चार्टेड अकाउन्टेन्ट के दफ्तर में उबासी भरी दुपहरी

बही खाते की मोटी जिल्द पर

एक बिल्ली ऊँघ रही है

 

खाते से कुछ अकं पन्ने उचका बाहर झांकते हैं

हौले से निकलते हैं , फिर  उछलकूद मचाने लगते हैं

 

बिल्ली ऊबी से देखती है, फिर आँखे बन्द कर लेती है

उसकी आँतों में काफी कुछ भरा  पड़ा है

 

मैं उस बिल्ली और अंको को देखती हूँ,  कल्पना करती हूँ

जब ये सारे अगड़म झगड़म अंक बिल्ली के पेट में होंगे

 

और

 

और किताबें में खिल जायेंगे कुछ खूबसूरत शब्द