Далила Хиаоуи | Dalila Hiaoui

dalila

Далила Хиаоуи е поет, професор по арабски език и култура и работи за ООН в Рим. Родена в Маракеш, тя живее в Италия от 15 януари 2005 г. От 2 януари 2002 г. организира и ръководи двуезичния литературен салон  J’nanArgana (Рай в Арган) в Италия и други страни. Издала е 44 книги като автор и съавтор (стихотворения, разкази и театрални пиеси, и тритомно ръководство на арабски с Международния университет Uninettuno), а през 2019 г. е избрана сред най-известните 100 жени в Рим. Нейните стихове на арабски, майчиният й език, са преведени на италиански, английски, класически китайски (мандарин), албански, сръбски, бенгалски, испански, берберски, турски, непалски, а няколко от тях са преведени и на френски. Далила е мениджър на онлайн списанието за култура Дар Аргана и участва в други арабски списания и вестници като културен мисионер и писател.

Създала е заедно с Международния университет по телематика UniNettuno телевизионни езикови курсове: Научавам арабски – съкровище от букви (излъчва се по националните телевизии в Мароко и Канада, на канала на университета, по италианската Rai 2 и цифрова телевизия от 2010 г.).

От ноември 2017 г. Далила, заедно с други поети, организира каравани за солидарност в помощ на училища, ученици и населението, което живее в североизточните планини на Мароко.

 

Превод – Антония Баева

Dalila Hiaoui is a poet, professor of the arab language and culture, and she works for the United Nations in Rome. Born in Marrakesh and resident in Italy since 15 January 2005. Since January 2nd, 2002, she organizes and runs the bilingual literary salon, “J’nanArgana” (paradise in Argan) in Italy and other countries. She has had 44 books published as author and co-author (poems, stories, and a theatrical “pièce”, and a three volume manual in Arabic with the International University Uninettuno), and in 2019 she was selected among the most 100 famous women in Rome. Her poems in Arabic, her mother tongue, have been translated in Italian, English, Classical Chinese (Mandarin), Albanian, Serb, Bangal, Spanish, Berber, Turkish, Nepali, and a few texts are translated into French. Dalila is manager of the online cultural journal Dar Argana, and she contributes to other arabic magazines and papers as opinionist and writer.

She has created together with the international telematic university UniNettuno, television language courses: I Learn Arabic – treasure of letters, (already shown on national television in Morocco, Canada, on the University’s channel, on Rai 2 and digital television since 2010).

Dalila has been organising since November 2017, together with other poets, solidarity caravans to aid schools, pupils and the population which resides in the North East mountains of Morocco.

Изгнание

Ако съм решила да си ида

не е защото съм избягвана от близки

или приятелите ми са вече безразлични

но да поправя раните, нанесени от глупостта

с куршумите на заблудата…

В кладенците на лицемерието.

Когато орелът се разбунтува срещу пропастта и литне високо

остава жив и прави своето гнездо

във висините!

 

Превод – Антон Баев

Exile

If I have decided to go away

It is not because I have been shunned by my similars

Or because my friends are indifferent

But to mend the fragments caused by stupidity

With bullets of delusion….

In the wells of hypocrisy.

When the eagle rebels against the precipice and flies upwards

It remains alive and makes its nest

On the heights!

Живот

Ти, който погребахте моето щастие. И от дете

зачеркна мечтите ми.

Ти ме беляза с кучешките си зъби

и изпълни малкия ми свят с твоя вой.

Затова запали фитила на позора си

и като дъжд ме облей с нещастните си метеорити.

Трупай облаци вместо пожелания

и нека небето избухне в светкавици и гръмотевици.

Мачкай с дясната си ръка градините на семейството ми

и събирай ловко с лявата моите цветя.

Не чакам примирие, не чакам почивка от теб.

Забрани плача за всяка тъга или смърт.

Нека раните ми почиват в мир

и не слушай молитвите ми,

не се страхувай от плача ми

не се страхувай от мен.

Живот, ти ме дари с отчуждение.

 

Превод – Антон Баев

Life

You have buried my happiness.. Since I was an infant

And you have annulled all my youthful dreams.

You have shown the ugliness of your canine teeth

And have filled my little world with howls.

So light up the wick of your disgrace

And, as if they were rain, wet me with your unhappy meteorites.

Accumulate clouds as if there were wishes

And make the sky above me make thunder and lightening.

Crush with your right hand the gardens of my family

And gather up effortlessly with your left hand my flowers.

Give me no truce, give me no respite.

Between any deaths and sadness forbid spates of crying.

Rip my wounds

And don’t listen to my prayers

Don’t fear my lamentations,

Don’t be afraid of me.

From you, life, I have received but alienation.

Конституция

Създайте за мен

във вашата Конституция член…

Член, който ме прави уважавана там, където е градът ми,

който ще ми гарантира всички права,

така че членовете на племето ми да не чоплят раните ми!

Иначе няма да се върна при вас!

Няма да се върна, за да бъда заключена

против волята ми и в мое отсъствие.

Няма да се върна, за да бъда белязана

с воден камшик

или с езици, които обичат мъчения.

Няма да се върна при вас!

Няма да се върна и да пресуша кладенците си…

Разкъсайте земите ми,

погълнете хълмовете ми,

не позволявайте на езика ми

да се изразява

или защитете наказанието ми от забравата на мъха.

Няма да се върна,

            няма да се върна,

ако не създадете специален член за мен

във вашата Конституция

няма да се върна. Няма да се върна при вас!

Превод – Антон Баев

Constitution

Create for me

In your Constitution an article…

Which makes me a lady exactly there, where my city is.

Which will guarantee me all rights possible

So that the members of my tribe don’t lacerate my wounds!

Otherwise i won’t come back to you!

I won’t come back to be locked up

Against my will in my absence.

I won’t come back to be marked with the whip of the sinkholes

Or with tongues that only like chewing torture

I won’t return to you!

           I won’t come back to dry my fountains from the source…

           Rip up my lands.

           Devour my hills,

          Prevent my tongues from expressing themselves

or protect my punishment from the moss.

I won’t return

             I won’t return

If you don’t create a whole article for me

In your constitution

I won’t return.. I won’t return to you!