Стоян Терзиев | Stoyan Terziev

Stoyan-Terziev-2021

Стоян Терзиев е роден в Пловдив през 1968 г.

Автор е на книгите с поезия „Бяло хайку, или по няколко думи на три реда” (1998 г.), „Сънят на Пеперудата” (2003), „Устоимо” (2010), „Сезонът на водните кончета“ (2016) и „По коридорите на моята есенна будност“ – антология (2018).

Носител е на почетния знак на националния конкурс SMS-поезия – 2004 г. и наградата „Добромир Тонев” – 3-то място, през 2012 г.

Има публикувани стихове в сборници, антологии и в литературни интернет сайтове. Работи като журналист в Радио Пловдив към Българското национално радио.

Лауреат е на награда „Пловдив” през 2007 г. в раздел „Журналистика”. Член е на Дружеството на пловдивските писатели и на Хайку клуб – Пловдив.

Твърди, че поезията е езикът, на който общува със себеподобни. И не държи да издава стихосбирка всяка година. От предишната си книга е изчислил, че пише средно по 8 стихотворения на година. Но в статистиката липсва поезия.

Stoyan Terziev – born in Plovdiv in 1968.

He’s the author of the poetry books “Blanc Haiku or a few words in three lines” (1998), “The dream of the butterfly”(2003), “Resistable” (2010), “Dragonfly season” (2016) and “Along The Corridors Of My Autumn Awakeness” – anthology (2018).

Received the badge of honor of the national competition – SMS-poetry – 2004 and the “Dobromir Tonev” 3rd place award – 2012.

His poems have been published in collections, anthologies and websites dedicated to literature. He is currently working as a journalist at Radio Plovdiv, part of the Bulgarian National Radio.

Laureate of the “Plovdiv” award for journalism in 2007. A member of the Writers union of Plovdiv and Haiku club – Plovdiv.

He argues that poetry is the language he uses to communicate with likeminded people. He doesn’t insist on publishing a new collection of poems each year. From his previous book he’s calculated that he writes roughly 8 poems per year. But there’s no statistics in poetry.

По коридорите на моята есенна будност

Спотайвам се от мислите за теб в безсънието.

Сънищата лесно обитаваш –

в тях заключваш се

и мяташ ключовете през балкона.

Затова вървя по коридорите

на моята есенна будност.

Безсънието ме владее като наркотик.

Халюцинирам. Разминавам се със риби

и мигам във синхрон с хрилете им.

Артикулирам. Анаграмата на името ти разгадавам.

Драскам го със тебешир по коридорите, трасирам.

И тичам вече, приближавам

непокоя на сърцето си,

за да проумея как така кодирани са

мислите за теб във паузите

между всеки негов удар.

Along The Corridors Of My Autumn Awakeness

I hide in sleeplessness from thoughts about you

You easily inhabit dreams,

Lock yourself inside them

And toss the keys outside the window

That’s why I walk the corridors

Of my autumn awakeness.

Sleeplessness engulfs me like a drug

I’m seeing things. I pass past fish,

Blinking in tact with their gills.

I put your name in words, try to decode its anagram

I scribble it in chalk along the corridors, I trace.

And, running now, I am approaching

The tumult of my heart,

To comprehend how thoughts about you

Get encoded

In the pauses

Between each heartbeat.

 

Translated by Sashko Pavlov

Блус за Франк Запа

Научих се да свиря на китара,

само за да си подпъхвам цигарката,

ей така,

по билото на грифа-

както прави чичо Франк,

както прави чичо Франк…

 

Научих се да пуша страстно,

само за да си подпъхвам цигарката,

ей така,

по билото на грифа –

както прави чичо Франк,

както прави чичо Франк…

 

Превърнах се в мъжа от държавата Утопия

само за да срещна Мери Лу,

която да изпълни

неприличните ми желания –

както пее чичо Франк,

както пее чичо Франк.

Blues about Frank Zappa

I learned to play the guitar,

only so that I could shove a cigarette

like that –

beneath the fingerboard’s ridge,

like uncle Frank,

like uncle Frank…

 

I learned to smoke with passion,

only so that I could shove a cigarette

like that –

beneath the fingerboard’s ridge,

like uncle Frank,

like uncle Frank…

 

I became the man from Utopia land

only so that I could meet Mary Lou,

she will fulfill my salacious desires,

that uncle Frank sings about,

that uncle Frank sings about.

 

Translated by Svetlina Trifonova

С Кенет Уайт на Камен бряг 3

Седим със Кенет Уайт на Камен бряг

и се чудим кого да изберем

за партията бридж довечера край огъня.

Граф Сен Жермен – предлагам му.

Той е стар мошеник в картите,

но добре пък събеседва

по теми най-различни – отвръща ми.

Граф Лев Николаевич Толстой – предлага ми.

Младия или стария Толстой? – питам го за уточнение.

Младия, естествено, хазартния играч,

старецът отдавна пътник е към Ясната поляна.

Тук нечие покашляне зад нас прекъсва диалога ни…

Та кога, казвате, е сборът на карето?

With Kenneth White At Kamen Bryag 3

Sitting with Kenneth White at Kamen Bryag,

Wondering whom to choose

For the bridge session tonight by the fire,

Count Saint Jermaine – I offer.

He’s an old card cheat, but a good chat, on various topics – he replies.

Count Leo Nikolayevitch Tolstoy – suggests he.

The young or old Tolstoy? I ask, for more precision.

The young one naturally, the risky player.

The old one’s long gone to Yasnaya Polyana.

Then someone’s “Ahem” behind us

Interrupts our dialogue…

So when do you say do the foursome convene?

 

Translated by Sashko Pavlov

Орфей, който ни води отвъд

Общоприетата представа за Орфей е като за велик поет и музикант, който омайвал с песните си живата природа и карал дори дърветата да изтръгват корените си и да го следват в екстазен плен, завладени от космическата хармония.

Малко се знае обаче за мистика Орфей, посветения жрец-йерофант, който създал своите мистерии като тайно учение за отдаване на почит към природата и нейните божества и като начин за връщане на човешката душа към нейната божествена същност.

За да илюстрирам тезата за тази наложена обществена представа, граничеща с неведението, ще разкажа история от журналистическата си практика, която онагледява едноплановата проекция в публичното пространство на този сложен образ (не казвам митологичен, защото ако беше само мит, Орфей не би бил в състояние да ни остави в наследство мистериите си или поне познанието за тях въпреки оскъдните свидетелства за практикуването им).

Преди премиерата на един спектакъл, наречен „Евридика“, наш театрал подхвърли на пресконференция: „Та какво е Орфей без Евридика“. Тук в душата ми избухна бунт, защото е точно обратно! Спонтанно отвърнах: „Как какво? Ами орфическите мистерии?“. Но на момента осъзнах, че нямаше смисъл да задълбаваме в спор, защото щяхме да изместим акцента от артистичната стойност на постановката. Но ситуацията само затвърди в мен усещането за това устойчиво неразбиране на тракиеца Орфей в масовото съзнание и неговото свързване само в сферата на музиката и поезията и донякъде за опита му да спаси своята любима Евридика, слизайки в подземното царство на Хадес – история, есплоатирана широко в различните форми на изкуството.

Подобно слизане в Ада, апропо, прави след Орфей Божият син Исус. Тук само ще отбележа, че много изследователи са работили върху върху паралела Орфей-Исус. За да не се разпилявам, ще подхвърля само девиза на Орфей, споменат от Аристотел: „Помощ на слабите, утешение на страдащите, надежда за всички“. Не ви ли звучи по християнски познато, само че написано от Аристотел около 4 века преди Исус? И формулирано от Орфей около 1500 години преди раждането на Божия Син.

Българската писателка Никол Данева в книгата си „Шифърът на кръста“ дава жалони в тази насока, като обвързва тракиеца Орфей с божества като Залмоксис, Дионис, Бакхус и Сабазий. Нейната основна теза е, че орфическите мистерии дават възможност всеки човек да стане бог по пътя на самоусъвършенстването, а самият Орфей се явява проводник на тази идея.

Почти нищо конкретно обаче не се знае за практикуването на елевсинските мистерии (от гръцкия град Елевсина, където се прилагали), запазени сякаш само за посветени. И не случайно – тези тайни водят към безсмъртието.

Според траколога проф. Александър Фол тракийският орфизъм е възглед със световно актуално значение и днес. Това е идеята за вложените в човека сили, които чрез самоусъвършенстване могат да го направят безсмъртен. И докато гръцкият модел на мислене не допуска идеята за безсмъртие на човека въобще, защото безсмъртни са само боговете, то в орфизма идеята за безсмъртието е централна.

Оттук и възможността за посветения в мистериите, който е въведен в тайната на прераждането, да се откопчи от плена на земния свят и материалното и да върне душата си към божествената й същност. Последователите на Орфей са вярвали, че чрез мистериите познават светия път нататък, в отвъдното.

Бих могъл да се разгърна още в тази плоскост, но не това е идеята ми. Целта ми беше да излъскам още малко от сиянието на орфеевия ореол.

И в края на това писание бих могъл да дам един от многото възможни отговори на въпроса: „Та какво е Орфей без Евридика“ и той е: „Орфей е онзи, който ни води отвъд“.  

 

Стоян Терзиев, Тракия, Пловдив, около 1700 г. след Орфей

Orpheus, who leads us beyond

The common notion of Orpheus is that of a great poet and musician who enchanted wildlife with his songs and even made the trees uproot and follow him in ecstatic captivity, captivated by cosmic harmony.

Little is known, however, about the mystic Orpheus, the consecrated hierophant priest, who created his mysteries as a secret teaching to pay homage to nature and its deities and as a way to return the human soul to its divine essence.

To illustrate the thesis of this imposed public image, bordering on ignorance, I will tell a story from my journalistic practice, which illustrates the one-sided projection in the public space of this complex image (I do not say mythological, because if it were just a myth, Orpheus would not be able to bequeath to us his mysteries, or at least the knowledge of them, despite the scarce evidence of their practice).

Before the premiere of a play called Eurydice one theater specialist said at a press conference: What is Orpheus without Eurydice. Here a riot broke out in my soul, because it is just the opposite! I spontaneously replied, Why what? What about the Orphic mysteries? But at the moment I realized that there was no point in delving into an argument, because we would shift the emphasis from the artistic value of the production. But the situation only reinforced in me the feeling of this persistent misunderstanding of the Thracian Orpheus in the mass consciousness and his connection only in the field of music and poetry and to some extent his attempt to save his beloved Eurydice by descending into the underworld of Hades – a history widely exploited in different art forms.

Such a descent into Hell, by the way, is made after Orpheus by the Son of God – Jesus. Here I will only note that many researchers have worked on the Orpheus – Jesus parallel. In order not to scatter, I will only throw in the motto of Orpheus, mentioned by Aristotle: Help the weak, comfort the suffering, hope for all. Doesn’t it sound familiar to you in a Christian way, only written by Aristotle about 4 centuries before Jesus? And formulated by Orpheus about 1500 years before the birth of the Son of God.

The Bulgarian writer Nikol Daneva in her book The Code of the Cross gives stances in this direction, connecting the Thracian Orpheus with deities such as Zalmoxis, Dionysus, Bacchus and Sabazios. Her main thesis is that the Orphic mysteries enable every person to become a god through cultivation, and Orpheus himself is the conduit of this idea.

However, almost nothing concrete is known about the practice of the Eleusinian mysteries (from the Greek city of Eleusis where they were applied) preserved as if only for the initiated. And not by chance – these secrets lead to immortality.

According to the Thracologist Prof. Alexander Fol, the Thracian Orphism is a world-wide view even today. This is the idea of ​​the forces invested in man, which through cultivation can make him immortal. And while the Greek model of thinking does not allow the idea of ​​human immortality at all, because only the gods are immortal, in Orphism the idea of ​​immortality is central.

Hence the possibility for the initiate in the mysteries, who is introduced into the mystery of rebirth, to break free from the captivity of the earthly world and the material and to return his soul to its divine essence. The followers of Orpheus believed that through the mysteries they knew the holy way forward, to the afterlife.

I could unfold more in this plane, but that’s not my idea. My goal was to polish a little more of the radiance of the Orpheus halo.

And at the end of this scripture I could give one of the many possible answers to the question: What is Orpheus without Eurydice  and it is: Orpheus is the one who leads us beyond.

 

Stoyan Terziev, Thrace, Plovdiv, around 1700 after Orpheus

 

Translated by Antonia Baeva