Мони Станила | Moni Stănilă

moni

Мони Станила (1978) е родена в Томещи, окръг Тимиш, Румъния. Учила е литература и православно богословие в Тимишоара и Сибиу. От 2010 г. тя живее в Кишинев, където ръководи литературната цена Republica  с Александру Вакуловски и работи в Съюза на писателите на Молдова и в Международно издателство Прут. Тя е автор на дневник с разговори, Iconostas (Graphe, 2007), стихосбирките: Postoy Parovoz. Изповеди на догматик (Ninpress / Charmides, 2009), Sagarmatha (Tracus Arte, 2012), Фабричната колония (Cartea Românească, 2015), Свят на феновете, който не бива да споделяте с никого (Charmides, 2017), Нашите от нашата (Casa de editura Max Blecher, 2020); романите: Четвъртият (Tracus Arte, 2013), фантастичен роман за тийнейджъри, Войната на омагьосаните (Polirom, 2018), Бранкуси или как костенурката се научава да лети (биографичен роман, Polirom 2019), Крещете, колкото можете (Polirom, 2020). Нейни стихове са преведени на немски, английски, френски, шведски, руски, азербайджански, каталунски, унгарски, естонски, испански и турски.

 

Превод – Антония Баева

Moni Stănilă (1978) was born in Tomeşti, Timiş County, Romania. She studied literature and orthodox theology in Timişoara and Sibiu. Since 2010, she has lived in Chişinău where runs the “Republica” literary cenacle with Alexandru Vakulovski and work at the Union Writers of Moldova and Prut International Publishing House. She published a conversion diary, Iconostas (Graphe, 2007), collections of poetry: Postoy Parovoz. Confessions of a Dogmatist (Ninpress / Charmides, 2009), Sagarmatha (Tracus Arte, 2012), The Factory Colony (Cartea Românească, 2015), A World of Fans, which You Shouldn’t Share with Anyone (Charmides, 2017), Ours from ours (Casa de editura Max Blecher, 2020). The novels: The Fourth (Tracus Arte, 2013), fantasy novel for teenagers, The War of the Enchanters (Polirom, 2018), Brâncuși or how the turtle learns to fly (biographical novel, Polirom 2019), Scream as load as you can (Polirom, 2020). Poems of hers have been translated into German, English, French, Swedish, Russian, Azeri, Catalan, Hungarian, Estonian, Spanish and Turkish.

ВИДЕО / VIDEO

mion1
Пускане на видеото
mion2
Пускане на видеото

Футболен дневник

1.

Събуждам се дълго

след дългата училищна ваканция. Седя с нос под юргана

и светлината отразява цъфтящите в жълто плодове на ореха

 

Може би накрая няма да имам дете и племенниците ми

ще ме навестяват рядко както аз правех с чичовците си

отвреме-навреме. Но отказвам да мисля, че ще остарея

два пъти. Скачам от леглото и в продължение на час

гледам първото видео, в което Джейкъб изпълнява дузпа.

Без нерви, в горния ляв ъгъл.

 

(Ако трябва да сравня: Мюлер е пропускал, Кун Агуеро – двоен пропуск срещу Стяуа, Станчу – финал срещу Черна гора, дори Меси в Копа Америка или Неймар с гражданите, Гризман и Роналдо.)

Джейкъб стои с наведена глава, с очи върху топката и – бам.

До менопаузата имам достатъчно време да реша – шотландски териер или бернска овчарка.

 

(Ако трябва да сравня: FCSB e Стяуа Букурещ, а шотланският териер живее по-дълго от бернската овчарка.)

 

15.

Живот.

Не става въпрос само за футбол. Една жена

на смъртното си легло. Синове и дъщери наблизо.

Мисълта за единствения мъж,

когото си мисли, че е обичала, не е изживяла приказката.

 

Просто още <3 не успя

и кой може да обясни това? Тер Щеген

се пита каква би била звездата му, ако Нойер

беше правил нещо съвсем различно в живота си. Като да пее.

 

Осъзнавам това

без значение какво е, животът ми няма да е

дете край смъртния одър да ме държи за ръка,

осъзнавайки кого истински съм

обичала. Или коя бих била ако.

 

Можеш да бъдеш най-добрият вратар в света, само ако

някой друг не те изпревари. И ако си пропуснала влака

шансът да имаш дете, разлепи поне

историите, натрупани в теб. Ти си точно

каквато си. С цялата си самота.

 

20.

 

1.След като китайците пуснаха в продажба германската кукла-войник Бастиан. 2. След като Моуриньо каза „не“ и Анчелоти каза „не“, куклата беше пенсионирана без време, а Гуардиола размени Кроос за приятеля си Шаби Алонсо. 3. След като Реус, Нойер и Боатенг бяха контузени, а Мюлер – сменен, защото италианците не го долюбваха. 4. След като турците с турци и германци в отбора си не харесаха мястото за настаняване в бившия СССР и така мачът на мачовете се игра в Сталинград: чудя се – квалификациите ли загубиха германците или търпението си?

 

(Понякога тук, в Република Молдова, някой ни заплашва с руснаците и не се чувстваме добре, макар между нас да е цяло Приднестровие, както и плиткия дъжд, малко токсичен след като пламна в червено гората в Чернобил. Грозно първенство, поставено под въпрос като таралеж под щит. Но да живее рефера на VAR – така променчив и произволен, че да изпълнява всяка заповед! Путин и Медведев – следващите на килима. Чадъри. ФИФА. Шампионат на нешампионите. Всичко за тълпата и всичко от любов към руската армия, която няма да си тръгне никога. Нито от Украйна. Нито от Молдова. Нито след първенството. Нито след края на света.)

 

Превод – Антон Баев

Football diary

1.

I wake up

Long after school children’s long break. I sit with my nose in my duvet

And the light reflect the yellow of the walnut’s flowers

 

Maybe in the end I won’t have a child, and the nephews

Will look me up just as rarely as I did my uncles

Just as inconsistently. I refuse the perspective of getting old

In two. I jump out of bed fast

Log on messenger and for an hour I replay the first video

In which Jacob is shooting a penalty. No nerves, left upper corner.

 

(If I were to compare: Muller – miss, Kun Agero – double miss against Steaua, Stanciu – final against Muntenegro, even Messi at Copa America or Neymar with the citizens, Griezmann and Ronaldo.)

Jacob stands with his head down, eyes on the ball and bam.

Up to menopause I have enough time to decide: Scottish terrier or Berna shepherd.

 

(If I were to compare: FCSB is Steaua Bucharest, and Scottish terrier lives longer than the Berna Shepherd.)

 

15.

Life.

It’s not only about football. A woman

On her deathbed, sons or daughters close,

The thought of the only man

She thinks she loved, didn’t live the fairytail,

 

Just another <3 failed

And who can take that? Ter Stegen

Asking himself what would have been his star if Neuer

Would have done something completely different in life. To sing.

 

I realise that

No matter what: life won’t be

A child on the deathbed holding my hand

Understanding who I truly

Loved. Or who I would have been if.

 

You can be the greatest goalkeeper in the world, only if

Someone else won’t get there ahead of you. And if you missed a train

The chance to have a child, unglue at least

The stories graved inside. You are exactly

What you are. Together with all the solitude.

 

20.

  1. After the Chinese released onto the market the German soldier-doll Bastian. 2. After Mourinho said no and Ancelotti said no and the doll was retired ahead of its time and Guardiola exchanged Kroos for his friend Xabi Alonso. 3. After Reus, Neuer and Boateng were injured and Müller was substituted because the Italians didn’t like him. 4. After the Turks with Turks and Germans were offended by the site of the accommodation in the former Soviet Union and so the deciding match was played in Stalingrad – I wonder: did the Germans lose their qualifying place or their patience?

(Sometimes here in the Republic of Moldova someone threatens us with the Russians and we are not very comfortable despite there being a Transdnistria between us and a shallow rain that’s a bit toxic after the red forest of Chernobyl burned. An ugly championship put into question like a hedge- hog under a shield. But glory to the VAR referee just as variably and arbitrarily used only when so ordered! Putin and Medvedev next on the carpet. Umbrellas. FIFA. A championship of the non-champions. Everything for the crowd and Everything out of love for the Russian army which won’t leave. Neither Ukraine. Nor Moldova. Neither after the championship. Nor after the end of the world.)

Translated by Florina Luminos

AloJurnal de fotbal

1.

Mă trezesc cu mult

după pauza mare a școlarilor. Stau cu nasul în plapumă

și lumina reflectă galbenul frunzelor de nuc.

 

Poate până la urmă nici nu o să am vreun copil, iar nepoții

mă vor căuta la fel de rar cum îi căutam eu pe unchii mei,

la fel de inconsecvent.  Refuz perspectiva îmbătrânirii

în doi. Sar cu viteză din pat,

intru pe mess și dau o oră replay la primul video

în care Jacob execută o lovitură de pedeapsă. Fără emoții, vinclu, stânga.

 

(Dacă e să compar: Muller – rateu, Kun Agero – dublu rateu cu Steaua, Stanciu – final cu Muntenegru, chiar și Messi la Copa America sau Neymar cu cetățenii, Griezmann și Ronaldo.)

Jacob stă cu capul plecat,  cu ochii pe minge, și zbang.

Până la menopauză, am vreme să mă decid: scottish terrier sau ciobănesc de Berna.

 

15.

(Dacă e să compar: FCSB e Steaua București, iar scottishul terrier trăiește mai mult decât ciobănescul de Berna.)

Viața.

Nu e doar despre fotbal. O femeie

pe patul de moarte, fiii sau fiicele aproape,

gândul la singurul bărbat pe care

crede că l-a iubit, nu a trăit basmul,

 

ci doar o altă <3 eșuată.

Și cine să îi ia asta? Ter Stegen

întrebându-se care ar fi fost steaua lui dacă Neuer

ar fi făcut cu totul altceva în viață. Să cânte.

 

Îmi dau seama că

indiferent: viața nu va fi

un copil pe patul de moarte să mă țină de mână,

să înțeleagă pe cine am iubit

cu adevărat. Sau cine aș fi fost dacă. 

 

Poți fi cel mai mare portar din lume, doar dacă

nu ți-o ia cineva înainte. Și dacă ai pierdut un tren

sau șansa de a avea un copil, dezlipește măcar

basmele. Ești exact

cea care ești. La pachet cu toată singurătatea.

 

20.

 

  • După ce chinezii au scos pe piață păpușa Bastian a soldatului neamț
  • După ce Mourinho a spus nu și Ancelotti a spus nu și păpușa a fost

scoasă din uz înainte de vreme și Guardiola l-a dat pe Kroos pentru

prietenul Xabi Alonso 3. După ce Reus, Neuer, Boateng accidentați

și Muller rezervă că nu l-a plăcut italianul 4. După ce turcii cu turcii

și nemții jigniți de cazarea în fostul lagăr sovietic + meciul decisiv la

Stalingrad mă întreb: să-și fi pierdut nemții calificarea sau răbdarea?

 

 

(Uneori la noi în Moldova cineva ne amenință cu rușii și tot nu ne e

prea confortabil deși e un Nistru între noi o ploaie măruntă și cam

toxică după ce a ars pădurea roșie de la Cernobâl. Un campionat

urât pus sub semne de întrebare ca un arici sub scut. Dar slavă

arbitrajului VAR la fel de variabil și la fel de arbitrar folosit

doar la comandă. Putin și Medvedeev lângă preș. Umbrela. FIFA.

Un campionat al necampioanelor. Totul de dragul mulțimii și

totul de dragul armatei ruse care nu va pleca. Nici din Ucraina.

Nici din Moldova. Nici după campionat. Nici după sfârșitul lumii.)